Kung 8 (ขังแปด) [ภาค R]


เรื่องย่อ : ขังแปด เป็นเรื่องราวของหญิงที่มีพื้นแพแตกต่างกันไป อันประกอบด้วย ดาวไสว พักตร์ เพ็ญ จอย ก๋อย หวี และเทวิรัตน์ คือกลุ่มนักโทษหญิงเด็ดขาดในแดน 8 ทั้งหมดมาจากภูมิหลังที่แตกต่าง ทั้งครอบครัว สภาพแวดล้อม และพื้นฐานทางจิตใจ แต่ทั้งหมดคือ นญ. หรือนั
กโทษหญิงที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษขั้นเด็ดขาด
Copyright © 2011 , All Rights Reserved.
Design by Deksoi12